Bunpil Cream điều trị nấm

Chỉ định:

  • Nhiễm nấm ở da, móng tay, móng chân do các loài Trichophyton( nhưT. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis và Epidermophyton floccosum.
  • Nhiễm nấm men ở da, chủ yếu gây ra bởi loài Candida (như C. albicans)
  • Lang ben do Pityrosporum orbiculare ( cũng do Malassezia furfur)
Danh mục: